La SEMCV tracta les seues dades de caràter personal (nom, cognoms, adreça, correu electrònic, etc) per a la gestió de la seua relació amb tots dos, així com per a l'enviament d'informació sobre les nostres activitats. Vosté pot exercir el seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la SEMCV 

La SEMCV trata sus datos de carácter personal (nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico, etc.) para la gestión de su relación con ambos, así como para el envío de información sobre nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición dirigiéndose a la SEMCV

email9c En aquesta pàgina tens l'oportunitat de contactar amb nosaltres per a allò que cregues adient.
En esta página tienes la oportunidad de contactar con nosotros para aquellas cosas que creas oportunas

 

Si la teua intenció és suggerir o contribuir a millorar la nostra pàgina has de dirigir-te al webmaster: llocs d'interés, recursos...
Si tu intención es sugerir o contribuir a mejorar nuestra página dirigete al webmaster: lugares de interés, recursos....

WebMaster SEMCV 

Per a contactar a nivell institucional o a nivell particular amb el president de la Societat, escriu-li ací:
Para contactar a nivel institucional o a nivel particular con el presidente de la Sociedad escríbele aquí:
President SEMCV 
Per a qualsevol contacte amb la Societat adreça't a la secretaria
Para cualquier contacto con nuestra Sociedad dirigete a la secretaria.
Secretari SEMCV 
Si vols adreçar-te amb les Assemblees de València, Castelló o Alacant fes ús dels comptes específics.
Si quieres contactar con las Asambleas de Valencia o Alicante utiliza sus cuentas específicas.

Assemblea d'Alacant
Assemblea de Castelló
Assemblea de València
Si es tracta de donar-te de alta, de baixa o modificar les teues dades personals o bancàries, escriu-nos a la tresoreria.
Si se trata de darte de alta, de baja o modificar tus datos personales o bancarios, escribenos a la tesoreria.
Tresorer SEMCV 

 

Additional information